Barry Callebaut Sweden AB och ASM Foods AB:s verksamhet och uppförande ska genomsyras av våra värderingar: Kundfokus, Passion, Integritet, Laganda och Entreprenörskap. Verksamheten ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet värderas mot våra etiska normer och förhållningssätt.

Vi är måna om att risker och andra oegentligheter i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas skyndsamt. Du har en viktig roll i att rapportera oegentligheter.

Alla har ett ansvar att använda vår visselblåsarfunktion på ett omdömesfullt sätt för händelser som är relevanta att rapportera. Samtidigt vill vi betona att oriktiga anklagelser är allvarligt och i sig kommer att utredas och om så är befogat rapporteras.

Tänk efter före är därför en bra ledstjärna.

Använd formuläret nedan för att anmäla missförhållanden:

———————————————————————

Barry Callebaut Sweden AB and ASM Foods AB’s activities and conduct shall be guided by our values: Customer focus, Passion, Integrity, Team spirit and Entrepreneurship. Our activities should be based on a high ethical standard, where every action, relationship and activity is considered in the light of our ethical standards and approach.

We are committed to ensure that risks and other irregularities in our operations are identified and addressed promptly. You play an important role in reporting irregularities.

Everyone has a responsibility to use our whistleblowing function in a responsible manner to report relevant incidents. Nevertheless, we must also emphasise that any false reports will be investigated and, if necessary, reported.

Thinking before you act is therefore a good guideline.

Integritet

Om jag inte kryssar i någon av ovanstående rutor kommer mina uppgifter att vara synliga för företaget (arbetsgivaren) / If I do not mark any of the above boxes, my data will be visible to the company (employer).
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende. / Please avoid including sensitive information about people you mention or in your message if it is not needed to describe your complaint.