Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://wbintegritet.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Analys

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Integritetspolicy

Inom WB Integritet samlar vi in och använder personuppgifter ifrån personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Denna integritetspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Personlig information avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till identifierad och enskild fysisk person .

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter till exempel när du handlarprodukter eller fyller i ett formulär för att bli kund eller laddar ner kataloger eller annan information. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom underleverantörer/installatörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till/installera åt dig

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till ditt köp.De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda supportärenden.

Rättslig grund: Avtal

Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denneska kunna kontakta dig. Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll motbetalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Informationsutskick

Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter,tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkeltavanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktigameddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.

Vem delar vi informationen med?

För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer. Vi kan även göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper WB Integritet med  marknadsföring. Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter tillexempelvis Skatteverket.

 Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen berorpå syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är kund hos WB Integritet och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, tillexempel bokföringslagen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Du har som registrerad ett antal lagstadagde rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade, om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör informerar vi dig om detta.

Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte behandlingens laglighet baserat på samtycket före återkallandet.

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga till Datainspektionen – Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, se www.datainspektionen.se.