Hållbarhet

Vet du vilken påverkan dina investeringar har på viktiga hållbarhetsområden som miljö, mänskliga rättigheter och korruption?

Visste du att du kan få bidrag och subventioner för dina investeringar i hållbarhet?

Det finns många olika hållbarhetsfrågor, vi hjälper dig  att skaffa en överblick över de olika frågorna. Tillsammans identifierar vi vilka som ligger närmast din verksamhet, och vad du kan jobba med för att skapa så stor effekt som möjligt samt vilken finansiell hjälp som finns att få.

Miljöfrågor

Resursförbrukning
Resursförbrukning handlar om förbrukning av till exempel energi, kemikalier, vatten och andra naturresurser. Vi behöver skilja på förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser. Många resurser kan återvinnas och återanvändas.
Klimatpåverkan
Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser är våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen uppstår vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Mängden utsläpp påverkas bland annat av energiförbrukning, transporter och resor.
Kemikalieanvändning
En stor mängd skadliga kemikalier finns i omlopp överallt i vår omgivning, till exempel i leksaker, kläder, byggvaror, möbler och elektronik. I Sverige jobbar Kemikalieinspektionen för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.
Avfallshantering
Trots EU:s riktlinjer om minskat avfall, stiger mängden avfall per person varje år. För att minska mängden avfall behöver vi både dra ner på vår konsumtion och öka återvinningen och återanvändandet.
Biologisk mångfald

Vi människor är beroende av den biologiska mångfalden. Samtidigt är vi också orsaken till den massutrotning som pågår av olika arter. Vi behöver vara medvetna om hur våra verksamheter påverkar den biologiska mångfalden, och hur vi kan minska de negativa effekterna.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är naturens produkter och tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar till exempel om spannmål, kaffebönor och träråvara, men också om tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Mer om ekosystemtjänster hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Ekonomiska frågor

Mutor och korruption
Mutor och korruption skadar samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens. Därför behöver vi arbeta aktivt för att förebygga det.
Etiska investeringar
Att organisationens pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment) är bland det viktigaste du kan göra för att maximera den positiva påverkan.

Levnadslön

Ekonomisk hållbarhet handlar delvis om att bekämpa fattigdom. En viktig del av det är att lönen ska täcka de grundläggande behov som en familj har av mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning och sjukvård med mera. Det kallas för levnadslön.

Sociala frågor

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos våra leverantörer. Det handlar till exempel om rätten att organisera sig, lika lön för lika arbete, minimiålder för arbete och att inte behöva bli diskriminerad eller tvingad att arbeta. Arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial. Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter.

Mångfald handlar bland annat om att ta tillvara människors olikheter och undvika diskriminering. Det gynnar vårt samhälle på lång sikt.

Produktsäkerhet

Produkter ska produceras med omtanke om människor och miljö, vara säkra och fria från farliga kemikalier.

KONTAKTA OSS