Sala Kommun

Det är viktigt att kommunens verksamhet har förtroende hos allmänheten. Missförhållanden och oegentligheter kan orsaka allvarliga skador. Det är därför viktigt att arbetstagare kan påtala missförhållanden i den verksamhet som de arbetar i, så att kommunen får kännedom och kan vidta åtgärder.

Alla anställda i Sala kommun ska uppleva att de kan föra en öppen dialog om situationen på sin arbetsplats. I vissa situationer är det dock svårt att
rapportera om missförhållanden öppet och där kommer visselblåsarfunktionen in.

Vad är visselblåsning?
Syftet med vår visselblåsningsfunktion är att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet. Du kan vara anonym som visselblåsare och funktionen omfattar i huvudsak anställda men även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter och förtroendevalda.

Det är bara allvarliga missförhållanden som kan anmälas, och det ska finnas ett allmänintresse av att de anmäls som exempelvis ekonomisk brottslighet, osund konkurrens eller korruption.

Syftet med visselblåsarfunktionen
Visselblåsning ska inte användas för att allmänheten ska kunna anmäla generellt missnöje med kommunen eller dess verksamhet, utan att arbetstagare ska kunna rapportera om missförhållanden.
Allmänna synpunkter mot kommunen hanteras därför inte inom ramen för visselblåsarfunktionen. Inte heller omfattas normalt sett frågor som gäller den enskilde anställdes egna arbets- eller anställningsförhållanden, utan detta ska hanteras enligt de vanliga arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga reglerna.

Visselblåsningar hanteras av oberoende part
Visselblåsningar hanteras inte av Sala kommun utan hanteras och utreds av en oberoende part.

Detta säkerställer att visselblåsare kan vara anonyma.

Den oberoende parten återrapporterar till en kontaktperson i kommunen.

Om jag inte kryssat ovan kommer mina uppgifter att synas för arbetsgivaren.
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.